Socialdemokraterna i Kungsbackas skuggbudget för 2021

En välfärd för hela Kungsbacka 2021

Vår gemensamma välfärd kommer Socialdemokraterna alltid att värna! Vi är medvetna om det allvarliga ekonomiska läge som Sverige befinner sig i. Kungsbacka kommun är naturligtvis påverkad av den rådande situationen. På grund av osäkerheten kring pandemins utveckling förväntas ytterligare statliga satsningar som vi i skrivande stund inte känner till storleken på. Dessa satsningar innebär att det skapas ett större ekonomiskt utrymme än aktuell prognos visar.

Socialdemokraterna har alltid, och kommer alltid att ta ansvar för en ekonomi i balans. Det är däremot angeläget att vi ständigt arbetar på ett sådant sätt att varje skattekrona används allt mer effektivt och ger maximal nytta för våra invånare. De satsningar och den inriktning som vi nedan beskriver ska alltså klaras inom ram på ett sådant sätt att det inte ger brukare, elever, medarbetare och invånare sämre service. Vi kommer bland annat att bevaka att de som är närmast brukarna inte ska vara föremål för neddragningar.

Välfärd i offentlig förvaltning
Det sker stora omvälvningar i vår värld och det faktum att vi alla behöver varandra har blivit högst påtagligt i denna tid. Socialdemokraterna är mer än någonsin övertygade om att det som bygger trygghet, tillit och en självklart otvungen vilja att bidra till samhället, är att det finns gemensamt uppbyggda välfärdssystem som möjliggör en trygg omställning till en ny livssituation. Att alla bidrar ger därför den självklara slutsatsen att alla ska omfattas och kunna ta del av dessa system. Det är när välfärden omfattar alla som den enskildes frihet kan växa.

Den offentligt finansierade välfärden ska hålla hög kvalitet. För att uppnå hög kvalitet krävs en god arbetsmiljö och satsning på kontinuerlig fortbildning i yrkesgrupperna inom samtliga områden av den offentliga förvaltningen. Styrningen av de offentliga verksamheterna ska präglas av tillit till medarbetarna och de förtroendevalda. Kunskaper och erfarenheter ska tas tillvara. Ingen ska behöva gå på knäna på grund av orimliga scheman, för låg bemanning och för lite luft i systemen. Alla ska ha en god lön som går att leva på och ha så väl ork som rätt att arbeta heltid om man så önskar. Kungsbacka kommun har allt för många medarbetare som har otrygga anställningsformer. Det har under dessa Coronatider blivit tydligt att otrygga anställningar leder till ökad smittspridning eftersom timanställd personal ofta saknar adekvat utbildning. Är man timanställd så finns dessutom risken att man går till jobbet även om man är lite krasslig då det innebär kraftiga ekonomiska konsekvenser att stanna hemma.

Vi vill satsa på att de som jobbar i välfärden, främst inom vård och omsorg, får en trygg tillsvidareanställning. Varför ska Kungsbacka utsätta sin personal för fara för att de på grund av låga löner tvingas gå till jobbet trots att de är sjuka. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har nu gjort stora satsningar på såväl äldreomsorg som övrig välfärd. Vi kommer att bevaka att de styrande i Kungsbacka använder dessa till att utbilda och erbjuda personalen trygga anställningar och rimlig arbetsbelastning.

Budgetunderskott
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har antagit en åtgärdsplan för att komma till rätta med de stora budgetunderskott som nämnden gjort under flera år. Vi socialdemokrater ställer oss i huvudsak bakom denna åtgärdsplan men kommer att nogsamt övervaka att denna plan inte leder till att de som bäst behöver samhällets stöd blir utan, eller får en sämre verklighet än idag. Målet är självklart att erbjuda bättre villkor för brukarna, medarbetarna och invånarna.

Vi är oroliga för att den låga ambition som de styrande i kommunen har avseende bostadsbyggandet, kommer att innebära att de höga kostnader det inneburit att köpa platser utanför kommunen kommer att kvarstå, liksom de viten vi fått på grund av att vi inte kunnat erbjuda brukare boende inom fastlagda tidsramar.

Om segregation
Socialdemokraterna kämpar för ett samhälle där alla får chansen, där din bakgrund inte avgör din framtid. Vi gör det för att det är rätt, för att alla människor är lika mycket värda, men också för att det är klokt. Det rättvisa samhället är också det starka samhället.
Var man växer upp och bor har i dag stor påverkan på ens framtida inkomst, hälsa och välmående.

Lokal och global styrka
Ett mått på hur inkluderande vårt samhälle egentligen är, kan vara att se hur vi hanterar de som står långt ifrån arbetsmarknaden.
I ett samhälle där vi tillsammans deltar i arbetet med en hållbar framtid kommer vi att se förbättrad psykisk hälsa och minskad otrygghet för alla. Tillsammans skapar vi förutsättningar och verksamheter vi alla behöver.

Socialdemokraterna vill se en kommun där lokala företag hittar nya marknader inom hållbara branscher. Ett starkare lokalsamhälle där vi klarar oss själva men inte utan varandra. Ett samhälle där vi alla kan se resultaten av det vi tillsammans skapar. Kungsbacka kan bli en motor i denna utveckling om vi skapar rätt förutsättningar för företagen, såväl nya som etablerade. Förändrad konsumtion behöver inte betyda minskad produktion och handel, men en annorlunda och klimatsmart sådan. Det skapas nya arbetstillfällen inom hållbar utveckling, produktion, tjänster och handel. Dessvärre upplevs Kungsbacka som dåligt på att möta företagarnas behov.

Socialdemokraterna vill att Kungsbacka ska vara en av de bästa kommunerna att starta och driva företag i, vi har förutsättningarna för det!

Barn och ungdomar
Socialdemokraterna satsar på välfärden – för barnens bästa.
Skolan i Kungsbacka kommun ska vara likvärdig. Den närmsta skolan ska vara den bästa skolan. Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan. När vi investerar i skolan så investerar vi i vår gemensamma framtid.

Vi vill satsa i en redan hårt ansträngd grundskola så att alla elever får möjlighet att forma sin egen framtid och kunna välja rätt gymnasieutbildning. Alla elever i våra skolor ska få tillgång till det stöd de behöver genom att vi satsar på elevhälsan. Vi vet att tidiga insatser lönar sig. Stressen går allt längre ner i åldrarna. Ju fler som kommer ur skolan med goda betyg och kunskaper, desto fler etablerar sig på arbetsmarknaden och bidrar till samhället. Att underlåta att satsa på barnen i unga år innebär högre kostnader över tid och mindre chanser att hjälpa individen till ett fullgott liv. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag vilket innebär att det är självklart för oss socialdemokrater att satsa på de elever som har de sämsta förutsättningarna och som har det största behovet av stöd. Alla elever ska ges möjlighet att nå sin fulla potential, även högpresterande elever ska ges stöd och utmaningar.

Vi socialdemokrater vill därför satsa tio miljoner kronor extra på elevhälsan.

Vi finansierar vårt förslag genom fem miljoner kronor från budgeterat överskott samt fem miljoner från KF:s oförutsedda driftsmedel.

facebook Twitter Email