Initiativärende på nämnden för Individ & Familjeomsorg

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har under våren haft ett arbete angående riktlinjer för arbetet med LSS i nämnden. Vi Socialdemokrater uppfattade det som ett hjälpmedel för handläggarna i sitt arbete med beviljandet av olika ansökningar. Nu har det visat sig att föräldrar och anhöriga ser det som en begränsning av LSS, och det var naturligtvis inte avsikten med denna skrivningen. Därför har Socialdemokraterna lagt ett initiativärende i nämnden där Socialdemokraterna föreslår följande:

En riskanalys görs för att se vad dessa riktlinjer kan få för konsekvenser gällande att individer faktiskt inte får det stöd de behöver för att tillgodose de behov som föreligger.
 
En översyn görs för att helt ta bort dessa begränsande riktlinjer och se över alternativa lösningar. Gärna med inspiration från Falkenbergs kommun.
(Där ställde samtliga ledamöter i nämnden sig bakom detta förslag.)
 
Nämnden får en dragning om LSS-utjämningssystemet och hur detta påverkar kommunens ekonomi.

Ordförande Gunilla Apler (M) yrkar på att nämnden lämnar nämndinitiativet utan åtgärd eftersom:

I samband med att nämnden antog riktlinjerna beslutades även att riktlinjerna ska följas upp årligen med start under första kvartalet år 2023.
 
Det finns inga begränsningar i riktlinjerna, det är hela tiden individens behov som styr.
 
När det gäller utjämningssystemet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade så är det inga pengar som tillfaller Nämnden för Individ och Familjeomsorg utan de finns centralt i kommunen.

Beslutsgången blev följande. Det finns två förslag till beslut, dels hennes eget avslagsyrkande, dels Sture Andréasson (S) och Birgitta Tingdal (S) bifallsyrkande.
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att nämnden besluta enlig hennes eget förslag. Omröstning begärs och verkställs:
Ja-röster Gunilla Aplers förslag 9 röster
Nej-röster S-Förslag 2 röster.

Beslut fastställs enligt omröstningen och Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Här hittar ni Socialdemokraternas initiativärende.

Här hittar ni beslutet från nämnden.

facebook Twitter Email