En halv miljard till sjukvården för fler vårdplatser

Vårdens kapacitet måste öka. Därför föreslår S-regeringen i vårbudgeten för 2022 satsningar för att anställa fler sjuksköterskor och förbättra arbetsmiljön, så att vårdplatserna kan öka.

Totalt avsätts en halv miljard kronor för att öka kapaciteten i vården.

– Regeringen lägger fram en budget för att stärka Sverige. I osäkra tider är det än viktigare att svenska folket vet att välfärden går att lita på. Därför fortsätter vi arbetet med att ta tillbaka kontrollen över välfärden och stärka vår motståndskraft genom att skjuta till ytterligare resurser till sjukvården, säger finansminister Mikael Damberg.

Idag är situationen ansträngd på flera sjukhus och det råder brist på vårdplatser. Det förekommer allt för ofta att det vårdas fler patienter än det finns ordinarie vårdplatser till.

En förutsättning för att utöka antalet vårdplatser är fler sjuksköterskor. För att kunna rekrytera och behålla personal spelar arbetsförhållanden och arbetsmiljö en viktig roll.

– Svensk sjukvård behöver en större kostym. Vi behöver fler vårdplatser och en mer utbyggd primärvård. Tillgången på personal med rätt kompetens – och deras rätt till bra arbetsmiljö och bra arbetsvillkor – är avgörande, säger socialminister Lena Hallengren.

Fakta: Fler satsningar för att öka hälso- och sjukvårdens kapacitet

  • Regeringen har tidigare beslutat om en rad åtgärder för att öka hälso- och sjukvårdens kapacitet under 2022.
  • Sedan mandatperiodens början har regeringen bland annat höjt de generella statsbidragen till regioner och kommuner permanent med 22,5 miljarder kronor.
  • Den 17 februari 2022 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut 423 miljoner kronor till regionerna för arbetet med att öka antalet vårdplatser.
  • Regeringen avsätter också årligen cirka 3 miljarder kronor riktat till den nära vården med primärvården som nav.
  • Regeringen har avsatt cirka 2 miljarder kronor för goda förutsättningar på arbetsplatserna
  • Regeringen har även avsatt 500 miljoner kronor för att fler sjuksköterskor ska ges möjlighet att läsa till specialistsjuksköterska samt 100 miljoner kronor för insatser för utvecklings- och karriärmöjligheter för specialistsjuksköterskor.
facebook Twitter Email